• Pakket onverzekerd € 6,95
  • Pakket verzekerd  € 9.50
  • Bestelling vanaf €75,- GRATIS

Bereikbaar ma t/m vr 09:00 tot 21:00
+31(0)76-5320628
+31(0)6-15894300

Info verzenden en betalen

Winkelwagen

Afrekenen stap 1
Verzenden naar
Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
Toevoegen / wijzigen verzendadres
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid BTW Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen
   

Gekozen verzendmethode

Geen verzendwijze geselecteerd
Afrekenen stap 2

Selecteer alstublieft een verzendmethode

Er wordt geen juiste verzend of betaal methode getoond omdat uw gegevens nog niet volledig ingevuld zijn of de land keuze ontbreekt.

 
Totaal:
€ 0,00
€ 0,00
Getoonde naam
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres 1
Zip / Postcode
Plaats
Land
Telefoon
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

1.1Op alle aanbiedingen, bestedingen en overeenkomsten van Blaasinstrumentenwinkel.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer ….. en zijn uit te printen via de website.

1.2Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3Van het in onze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Blaasinstrumentenwinkel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Blaasinstrumentenwinkel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. OvereenkomstEen overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Blaasinstrumentenwinkel.nl. Blaasinstrumentenwinkel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Blaasinstrumentenwinkel.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Blaasinstrumentenwinkel.nl zijn vrijblijvend en Blaasinstrumentenwinkel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kunt u binnen zeven (7) dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna u uw geld terug krijgt.(uit gezonderd blaasinstrumenten dat is 2 dagen in overleg) Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Blaasintrumentenwinkel.nl worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2 Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna goed te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • Of de juiste zaken zijn geleverd
  • Of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen aantal
  • Of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen zeven (7) dagen melden per e-mail aan Blaasinstrumentenwinkel.nl onder vermelding van het factuurnummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Blaasinstrumentenwinkel.nl zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen drie (3) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na levering, schriftelijk te melden aan verkoper.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Blaasinstrumentenwinkel.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Blaasinstrumentenwinkel.nl neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

  • Stuur een e-mail naar info@blaasinstrumentenwinkel.nl zodat wij uw zending verwachten.
  • Vermeld in het onderwerp van de e-mail het nummer van de factuur die u ontvangen heeft.
  • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
  • Adresseer de artikelen.

5. BetalingenBetaling dient te geschieden contant bij levering; onder contant wordt ook verstaan betaling per pinpas of andere geaccepteerde betalingskaart. Betaling per bank is mogelijk, mits het verschuldigde bedrag vóór de levering op rekening van verkoper is bijgeschreven. Uitsluitend indien vooraf overeengekomen kan van deze betalingswijze worden afgeweken.

1Bij afwijkende betalingsmethoden geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Na het verstrijken van 30 dagen is de koper in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

2Bij afwijkende betalingsmethoden is verkoper gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

3Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

6. Incassokosten

Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van doldoening buiten rechte, voor rekening van koper. In ieder geval is koper verschuldigd:

1

·Over de eerste € 3.000,- : 15% (minimaal een bedrag van € 50,-)

·Over het meerdere tot € 6.000,- : 10%

·Over het meerdere tot € 15.000,- : 8%

·Over het meerdere: 5%

Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2Koper is aansprakelijk voor alle door verkoper gemaakte gerechtelijke kosten. Dit geldt alleen indien verkoper en koper een gerechtelijke procedure voeren met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en een rechterlijke uitspraak bepaalt dat koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

7. Levering

De door Blaasinstrumentenwinkel.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Blaasinstrumentenwinkel.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

8. Eigendomsvoorbehoud

De door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

1.Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is verkoper gerechtigd om afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.

2.Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht om verkoper hiervan per omgaande op de hoogte te stellen.

3.Koper verplicht zich om op eerste verzoek van verkoper:

 

·De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade én tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.

·Alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan verkoper, op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3; 239 BW.

·De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Blaasinstrumentenwinkel.nl.

s<

Nieuwste artikelen